Privacystatement

 

 

 Privacy statement

 

Algemeen

 

 

 

De Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Kruishoutem doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Kruishoutem houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

 

 

Concreet: 

 • Verwerken we uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen zijn verder beschreven in deze privacyverklaring.
 • Verzamelen we enkel de gegevens zijn die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen we om je uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te gebruiken buiten de normale werking van de vereniging.
 • Nemen we passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geven we geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en waarbij de andere partij bevestigt deze gegevens alleen voor de opgevraagde doeleinden worden aangewend.
 • Brengen we je op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens.

 

 

 

Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

 

Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Kruishoutem
p/a secretariaat Vanhooren Henk
Platanendreef 17
9770 Kruisem
info@harmoniekruishoutem.be

 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

 

Uw persoonsgegevens worden door de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Kruishoutem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen informeren over de werking van onze vereniging en de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan activiteiten en andere organisaties (uitvoering overeenkomst)
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • om Vlamo te kunnen informeren en om de nodige verzekeringen aan te gaan

 

 

Welke gegevens verwerken wij?

 

 

 

 • Bij aansluiting van spelende leden en/of bestuursleden worden de volgende persoonsgegevens opgevraagd, verzameld en in een bestand (en) opgeslagen naar gelang van de verwerking: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, soort instrument.
 • Bij inschrijving op onze nieuwsbrief worden volgende persoonsgegevens opgevraagd, verzameld en in een bestand (en) opgeslagen naar gelang van de verwerking: naam, voornaam, e-mail.

 

Wie verwerkt de gegevens?

 

 

De gegevens worden aangeduid op een inschrijvingsfiche en worden verwerkt door het secretariaat. Ze worden in het netwerk opgenomen.

 

 

Verstrekking aan derden

 

 

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten (zoals Vlamo). Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als je ons hiervoor toestemming geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking ervan.

 

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

Minderjarigen

 

 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegevens door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger die de inschrijvingsfiche ondertekent.

 

 

Bewaartermijn

 

 

De Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Kruishoutem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens nodig zijn en verwerkt worden.

 

 

Beveiliging van de gegevens

 

 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Kruishoutem van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

Uw rechten

 

  

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 •  

  recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier ze worden gebruikt en je kan hierover verdere toelichting krijgen

 •  

  recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen deze te verbeteren

 •  

  recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens

 • recht om vergeten te worden: je mag ons vragen je gegevens te verwijderen.

Zolang aan een van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.
Je kan je rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan je verzoek.

 

Portretrecht

 

 

 

Door hun deelname aan activiteiten van de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Kruishoutem gaan de leden en andere belanghebbenden akkoord dat foto’s en/of bewegende beelden genomen worden tijdens de activiteiten, op de website, facebook of in publicaties van de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Kruishoutem worden gebruikt. Als men hiermee niet akkoord gaat, kan dit middels schriftelijke kennisgeving gemeld worden aan het secretariaat van de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Kruishoutem.

 

Cookies

 

  

De website van de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Kruishoutem kan van cookies gebruik maken, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website.

 

U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

 

Klachten

  

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Commissie Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

 

 

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
commission@privicycommission.be

 

 

 

Wijziging privacy statement

 

 

De Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Kruishoutem kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 04 januari 2019. 

 

 

The EU general data protection regulation 2016/679 (GDPR)